Nef'î

'Forum Meydanı' forumunda bir_kereye_mahsus tarafından 13 Ocak 2011 tarihinde açılan konu

 1. Büyük Türk Şairi Nef'î'nin gerçek adı Ömer'dir. Erzurum'un Hasankale ilçesinde doğmuş ve öğrenimini bu iki şehirde tamamlamıştır. Babası da şair olan Nef'î, küçük yaşta şiir söylemeye başlamıştır. Bilinen iki tane eseri vardır. Türkçe Divân'ı ve Sihâm-ı Kazâ. Bunlardan ayrı olarak, bir de Farsça Divân'ı vardır.

  Nef'î, daha çok kaside ve hicivleriyle meşhurdur. Öyle ki, onun katledilmesine sebebiyet veren tek şey sivri dili, yani hicviyeleridir.

  Aşağıdaki yazılar alıntıdır http://www.lafistan.com/2008/12/02/nefinin-babasina-yazdigi-hiciv/:

  "Klasik Türk şiirinin (dîvân şiiri) 17.yüzyılda yaşamış büyük şâiri Nef’î, kasidelerinde ve gazellerinde ahenk dolu bir ses ve güçlü bir söyleyişe ulaşmıştır. Nef’î’nin en çok hafızalara kazınan yönü ise hicivleri (birini yermek için yazılan şiir, yergi) olmuştur. Hicivde bir üstâd olan Nefî’nin sivri dilinden babası bile kurtulamamıştır. Nef’î, babasının kendisini küçük yaşta terk edip Kırım Hanının yanında zevk u safâ eylemesi sebebiyle ona bu hicvi yazmıştır.

  Google’da Nef’î’nin babasına yazdığı hicvi arayıp bulamayınca bu eserin sanal âleme kazandırılması gerektiğini düşündüm. Vaktimi çok alacağı için günümüz Türkçesi ile anlamını verme işini başkalarına bırakıyorum. Osmanlı Türkçesine vâkıf olmayıp şiirin mânâsını merak edenler sözlük kullanarak da metni anlayabilir. Yalnız şunu belirteyim: Şiirdeki ”hane” kelimesi bazen ev anlamında bazen de Han’a (Kırım Hanına) anlamında kullanılmıştır. Ev anlamındaki hanede “h” küçük harfle yazılmıştır. Kırım Hanı anlamındaysa ”h” büyük yazılmıştır.

  İşte Nefî’nin babasına yazdığı hiciv:

  DER-HAKK-I PEDER-İ HÎŞ (MEHMED BEG)

  Saadet ile nedîm olalı peder Hâne
  Ne mercümek görür oldı gözüm ne tarhâne

  Zügürtlük âfetim oldı acep midür etsem
  Peder gibi buradan ben de arz-ı cer Hâne

  Eger müsaade etmezse bir tulum yağa
  İki tulum kumuz olsun nedür zarar Hâne

  Buna da hısset olur mu ki günde bin Tatar
  Tulum tulum kımızı pîşkeş çeker Hâne

  Pederde mi aceb imsâk Han’da mı bilmem
  Nezâket ile bunu kim suâl eder Hâne

  Peder degül bu belâ-yı siyehdür başıma
  Sözüm yirinde n’ola güç gelirse Hâne

  Benim zügürtlük ile ellerüm taş altında
  Müzahrefâtün o dürr ü güher satar Hâne

  Ben ıztırâb ile bunda samâ’a girmede ol
  Dü beyt okur negâmât ile def çalar Hâne

  Zügürd olursam olaydım ne çâre kâil idim
  Olaydı baş sokacak denlü muhtasar hâne

  Hudâ bilür ki sözüm ser-te-ser hakîkatdür
  Baş ağrıdur der isem lîk ser-be-ser Hâne

  O demde kim peder-i nâ-bekâr-ı sifle nihâd
  Beni garîb koyup oldı hem-sefer Hâne

  İki kasîde komışdı ekâbiri cer içün
  Anunla toldı yine şehr içinde her hâne

  Ne câize ne sıla var bu yerde meddâha
  Meger idem yine varınca ber-güzer hâne

  Peder bu mısrâı hod kendi söylemişdi bilür
  Minâre üstüne laklak çıkar yapar hâne

  Giderdüm âh velî korkaram ki emmüm de
  Tuyarsa gittiğim ardumca can atar Hâne

  Belâ bir iken üç olurdı başına Hânun
  Ederdi her biri bir güne arz-ı cer Hâne

  Üçi de cerr-i muvâfık ederdi birbirine
  Biri bin yine tenhâda hem geçer Hâne

  Belâ budur ki riâyet ederse Hân bize ger
  Ne denlü var ise cerrâr azm eder Hâne

  Bu denlü asker-i cerrâra memleket lâzım
  Ne kişver-i Leh ü Çeh ne Kırım yeter Hâne

  Bu hayret ile varup geldigümce ahbâba
  Kimi söğer pedere kimisi güler Hâne

  Birisi Mir Şeref’dür kadîmi ahbâbun
  Duâ-yı hayr eder olmaz hem ol kadar Hâne

  Görünce hâlimi şetm-i galîz eder pedere
  Döner yemîn eder ardınca hem natar Hâne

  Ki Hân sevâba girüp ger babanı katl itse
  Duâ ederdi felekten ferişteler Hâne

  Niçün deyince hemen hande-nâk olup der kim
  Niçe nedîm olur öyle leîm-i har Hâne

  Denâetinden eger bir latîfe nakl etsem
  Olurdı tuhfe-i makbul mâ-hazar Hâne

  Soyardı na’lini ölmiş eşeklerün yola
  Verürdi nân ü piyâza konunca her hâne

  Nigâh-ı hasret ile reng ü fer komaz bilürem
  Meded tuyurmasın ana gelince zer hâne

  Kırımı Hân sana verse babandan artar mı
  Yabana söyleme verme varup keder Hâne

  Babana bin deve sana da bir keçi verse
  Anı dahi bana ver diyü göz kapar Hâne

  Kanaat eyle baban gibi olma pes cerrâr
  S..ıp b..un ye de tek verme derd-i ser Hâne

  Tevekkül eyle cenâb-ı Hüdâya ahvâlün
  Ne ser-i âhere arz eyle ne Tatar Hâne

  ***

  (Kaynak: Nef’î ve Sihâm-ı Kazâ, Yrd. Doç. Dr. Metin Akkuş, Akçağ Yay. Ankara 1998, s.145-148
   

Bu Sayfayı Paylaş