Biraz da Felsefe...

Felsefe Tarihi

Bu derleme çalışmamda Felsefe Tarihi'ne kısaca değinmek istedim. İçinde, tartışılan konuya çeşitli boyutlar getirebilecek farklı ve ilgi çekici konular da bulunmakta.İyi okumalar...


İlkçağ Felsefesi
M.Ö. 7. yüzyılın sonundan başlayıp, M. S. 2. yüzyıla dek süren dönemin felsefesidir.

İlkçağ felsefesi, mitolojiden ya da çoktanrılı dinden kopuş ve doğal olayların yine doğal nedenlerle açıklanması gerektiği inancıyla başlamıştır.

En seçkin temsilcileri arasında Sokrates, Platon ve Aristoteles gibi büyük filozofların bulunduğu ilkçağ felsefesinde, bilimle felsefe hep bir arada olmuş, başlangıçta doğa felsefesi ön plandayken, sonlara doğru pratik felsefe ağırlık kazanmıştır.

Özellikleri

İlk döneminde Yunan felsefesi hemen hemen bütünüyle dış doğaya, cisimlerin dünyasına yönelmiş olan bir doğa felsefesidir.

Bundan sonra insana karşı uyanan ilgi klasik dönemin geniş sistemlerine yol açmıştır. Bu sistemlerde Tanrı, insan ve doğa, bir düşünce bağlantısı içinde kavranmak istenmiştir.

Sistemli bağımsız ve kişiseldir

İnanca ve sezgiye değil akla dayalıdır.

Mitolojiye çoktanrıcılığa tepkiyi dile getirir

Görünüşün,çokluğun,ilişkilerin,oluşların ardındaki değişmez olanı arar.Bunada birlik adını verirler.

Aristoteles’in kendi felsefesiyle okulunda gelişen ve biriken çok zengin bilgi kadrosu, tek tek bilimlerin bağımsızlığına her bilgi kolu üzerinde ayrıca çalışmalara yol açmıştır. Bundan sonra, her şeyi, bütün konuları içine almak isteyen bir sistem yerine: aralarında gittikçe ayrımlaşan bilimlerin bir karmaşası geçmiştir. Felsefe kendini bu bağlantıdan ayırmış, onun payına dünya ve hayat görüşleriyle ilgili genel sorunlarla uğraşmak düşmüştür.

İlkçağ Filozofları

Thales
Anaksimandros
Anaksimenes
Pisagor
Herakleitos
Parmenides
Zenon
Empedokles
Anaksagoras
Demokritos
Sofistler
Sokrates
Platon
Aristoteles

Hellenistik Felsefe
Kent devletinin sona erdiği M.Ö. 323 yılıyla Hellenistik çağın son büyük imparatorluğunun Roma’nın bir parçası olduğu M.Ö. 30 yılı arasındaki dönemin felsefesine verilen ad.

Bu dönemde yer alan dört büyük felsefe okulu sırasıyla, Akademi, Peripatetik okul, Epikürosçu ve Stoacı okuldur. Bu dört okuldan, hazcı ahlâkı ve Tanrı’nın evrene müdahalesini reddeden varlık görüşüyle Epiküros felsefesi, daha ağır basan ve döne­me çok büyük ölçüde damgasını vuran felsefe olmuştur. Amaçlı bir evren anlayışıyla en yüksek insani iyi olarak, aklın doğru ve yerinde faaliyetine duyulan inanç ise, en güçlü ifadesini Stoacılarda bulmuştur. Stoacıların görüşlerinde somutlaşan bu amaçlı evren görüşü, son çözümlemede Sokrates’ten miras alınan bir görüş olarak Epiküros’un varlık görüşüyle karşıtlık içindedir.

Bu dönemde ortaya çıkan başka bir felsefe okulu da, dogmatik oldukları gerekçesiyle tüm felsefelere ve özellikle de Stoacı felse­feye gösterilen tepkiyle seçkinleşen, kuşkuculuk olmuştur. Nihayet dönemin sonlarına doğru, Poseidoinos Panaetios ve Antiokhos, Stoa felsefesini Platon ve Aristotelesçi öğretilerle birleştirmeye çalışmıştır.


Özellikleri

Hellenistik felsefenin en önemli özelliği, bu felsefenin konularını mantık fizik ve etik şeklinde düzenlemesidir. Mantık, Aristoteles’ten miras alınan bir tavırla, bilgi teorisini de kapsayacak şekilde, doğru bilgiye ulaşmanın yöntemi ve felsefenin vazgeçilmez aracı olarak görülmüştür. Nitekim, bu anlayışın bir sonucu olarak, özellikle Stoacılar mantık alanına çok önemli katkılar yapmışlardır. Aynı şekilde, fizik de arka planda kalıp, yalnızca etik için bir temel ve hazırlık olma fonksiyonunu yerine getirmiştir. Bundan dolayı, bu dönemde filozoflar, fizik ya da varlık alanında yeni teoriler geliştirmek yerine, Sokrates öncesi doğa filozoflarının görüşlerini aynen benimsemişlerdir. Bu bağlamda, Stoalıların Herakleitos’un fiziği­ni Epiküros’un ise Demokritosun atomcu görüşünü pek büyük bir değişiklik yapmadan benimsediğini söylemekte yarar vardır.

Hellenistik felsefede ön plana çıkan çalışma alanı ya da disiplin, etik olmuştur. Bunun nedeni, bireyin amacına ulaştığı, iyi bir yaşam sürdüğü, kendisini her bakımdan evinde gibi hissettiği kent devletinin yıkılması, kent devletinin yerini alan imparatorlukla birlikte, bilinen dünyanın sınırlarının genişlemesi ve bireylerin kaçınılmaz bir biçimde dünyaya topluma ve kendilerine yabancılaşması, yalnız ve başıboş kalmasıdır.

Böylesi bir toplum düzeninde, felsefeden beklenebilecek tek şey, ilgisini birey üzerinde yoğunlaştırması, bireyin felsefeden bek­lediği yol göstericilik görevini yerine getirmesidir. Bu dönemde, felsefenin herkesçe kabul görmüş amacı, insanı mutlu bir yaşama ulaştırmak, bireye güven ve bilgelik kazandırarak, onun yaşadığı yabancılaşma ve yolunu kaybetmişlik duygusunu aşmasını sağlamaktır. İşte bundan dolayı, Hellenistik dönemin en. büyük ve en önemli iki sistemi olan Epikürosçulukla Stoacılık kişisel bir ahlâk üzerinde yoğunlaşmışlar, siyasi ya da toplumsal düzenle ilgili problemlere pek az önem vermişlerdir. Bir tinsel bağımsızlık ve kendi kendine yetme idealini ön plana çıkartan iki akımın da ahlâkı, fiziklerinin katkısız materyalizmini yansıtacak şekilde doğalcı ve ‘bu dünyacı’, yani içinde yaşadı­ğımız dünyayla, bu dünyadaki yaşam ve değeri temele alan bir ahlâk anlayışıdır.

Hellenistik Dönem Filozofları

Stoacılar
Epiküros
Akademi
Septikler
Philon
Plotinos

Ortaçağ Felsefesi
Klasik çağ ile modern çağ arasında kalan tarihsel dönemde söz konusu olan felsefe faaliyeti; düşünce tarihinde M.S. 1. ya da II. yüzyılla, XV. yüzyıl arasında kalan tarihsel kesitin felsefesi.


Ortaçağ Felsefesi kendi içinde dört ayrı geleneği ihtiva eder:

1-Batı ya da Avrupa’da gelişip, Latince ifade edilmiş olan Hıristiyan felsefesi,


2-Doğuda İslam dünyasında zuhur etmiş ve Arap dilinde ifade edilmiş olan İslam felsefesi,


3- Sadece Hıristiyan ülkelerinde değil, fakat İslam dünyasının çok çeşitli bölgelerinde Musevi düşünürler tarafından İbranice ifade edilmiş olan Yahudi felsefesi,


4- Hıristiyan Bizans İmparatorluğu içinde Grek diliyle ortaya konmuş olan Bizans felsefesi.


Dört farklı geleneğine, ve söz konusu geleneklerin kendi aralarında sergilediği temel birtakım farklılıklara rağmen, Ortaçağ felsefesi bir bütün meydana getirir.

Bunun üç temel nedeni vardır. Her şeyden önce, gerek Hıristiyan felsefesi, gerek İslam felsefesi ve gerekse Musevi ve Bizans felsefesi ortak bir felsefi mirası paylaşır: Antik Yunan felsefesi. Buna göre, Grek düşüncesi geç Antik­çağda, özellikle Yeni-Platonculuk eliyle Ortaçağ felsefesine önemli bir etki yapmıştır. Ortaçağ felsefesinin kendi içinde bir bütün oluşturmasının ikinci büyük nedeni, sözünü ettiğimiz dört ayrı felsefe geleneğinin birbirleriyle yakın bir ilişki içinde olmasıdır. Nitekim, Ortaçağda Musevi düşünürler, okudukları İslam düşünürlerden, özellikle de Farabi ve İbni Sina’dan yoğun bir biçimde etkilenmiş, aynı İslam felsefesi 12. yüzyıl Rönesans’ı yoluyla Batı’ya kaynaklık, ya da en azından antik Yunan felsefesinin aktarılmasına aracılık etmiştir. Nihayet, dört ayrı gelenek de, vahye dayalı tek Tanrılı dinlerin hakim olduğu kültürlerin bir parçası olmak durumundadır. Dini öğretiyle felsefi spekülasyon, veya teoloji ile felsefe arasındaki ilişki bu geleneklerin her birinde farklılık gösterse de, ele alınan felsefi problemler hepsinde üç aşağı beş yukarı aynıdır.


Özellikleri

1- İlkçağ Yunan felsefesinin belli bir halkın, antik Yunan ya da Atina halkının, modern felsefenin ise farklı uluslara mensup ayrı bireylerin felsefesi olduğu yerde, Ortaçağ felsefesi, bireylerin ve halkların karakteristik özelliklerinin üstünde olan dini bir topluluğun, bir ümmetin, Hıristiyan ya da İslam toplumunun veya Yahudi cemaatinin felsefesidir.


2-Antik Yunan felsefesinin bütünüyle dünyevi bir felsefe olduğu, klasik aklın en temel özelliğinin sekülarizm olduğu yerde, Ortaçağ felsefesi kendisine öte dünyasal bir ilginin hakim olduğu bir felsefedir. Başka bir deyişle, Yunan’da insanın temel probleminin bu dünyada mutluluğa erişmek oldu­ğu kabul edilmiştir; Yunan’da, insanın bu problemi çözebilecek güce sahip bulundu­ğuna ve kendi çabasıyla iyi ve mutlu bir hayata ulaşabileceğine inanılmışken, Ortaçağda problemler, bu dünyadaki hayattan ziyade, ahiret hayatıyla ilgili olan problem­lerdir. Aranan mutluluk, bu dünyadaki mut­luluk değil, fakat ebedi bir saadettir. Bundan dolayı, antik Yunan’da bağımsız bir felsefe disiplini olan etik ve estetik yerini çok büyük ölçüde teolojiye bırakır.


3- Başka bir deyişle, Ortaçağ düşünürleri önemli olan biricik şeyin insanın doğaüstü varlık alanıyla, aşkın ve mutlak olarak yet­kin varlıkla olan ilişkisi olduğunu öne sürmüşlerdir. Bu da, doğal olarak Ortaçağda felsefenin mahiyetini ve konu alanını baştan sona değiştirmiştir. Buna göre, antik Yunanda doğa bilimiyle sosyal bilimler hem kendi başlarına, ve hem de iyi ve mutlu bir yaşam amacı için sağlam araçlar olarak değer taşımaktaydılar. Oysa özellikle Hıristiyanlar için bunlar sadece yararsız değil, fakat bazen de zararlı ve hatta tehlikeli disiplinler olup çık­mışlardır. Yine, Yunanlı ahlâklılığı bir top­lumsal etik içinde ve mutluluk amacını gözeterek ele alırken, Ortaçağda ahlâklılık dinin bir parçası haline gelmiştir. Dolayısıyla, Yunan’da etik zaman zaman kozmolojik olarak, zaman zaman da toplumsal bir zemin üzerinde temellendirilirken, Ortaçağda etik teolojik bir düzlemde temellenir. Nitekim, bu dönemde davranış ya da insani eylem, amacına göre değil, fakat Tanrı‘nın emirlerine uygun düşmekliğine veya düşmemekliliğine göre değerlendirilir. Tanrı, insan için yüce ve yüksek bir ideal getirdiğinden, Ortaçağ insanı eksikliliğini, başarısızlığını. ve hatta günahkarlığını her daim duyumsamak durumunda olan biridir. İşte bu durumun bir sonucu olarak, Yunan düşüncesinin özü itibariyle iyimser bir felsefe olduğu yerde, özellikle Hıristiyan Ortaçağ felsefesi kötümserlik üzerine yükselen bir felsefedir.


4- Yine Yunanlının temelde bir olan, birlik içinde bulunan bir evrende, yani bir mikrokosmos olarak kendisinin bir parçası olduğu özde anlaşılabilir olan makrokosmosta yaşadığı yerde, yaratıcısından ayrı düşmüş bir varlık olarak Ortaçağ insanı kendisine yabancı bir evrende yaşamak durumunda olmuştur. Bu insan için, bir tarafta aşkın, yaratıcı Tanrı, diğer tarafta ise kendisini Tanrı’dan her geçen gün biraz daha uzaklaştıracak, özüne yabancı bir varlık alanı bulunmaktadır. Bundan dolayı, Ortaçağ felsefesi için problem, teorik ya da bilimsel bir problem olmayıp, tümüyle pratik bir problemdir: Yaratıcısına bozulmamış, maddenin kiriyle pislenmemiş olarak nasıl dönülebileceği problemi.


5- Ortaçağ felsefesi, İlkçağ felsefesinden öncelikle bir kopuşu gözler önüne serer. Bununla birlikte, iki felsefe arasında, her şeye rağmen bir sürekliliği ve çok önemli bir noktada da ortaklık vardır. Kopuş temelde, İlkçağ felsefesinin, dini açıklama ya da mitolojiyi reddedip, kendisini öne sürmek su­retiyle oluşan ve gelişen’ özerk bir felsefe olduğu yerde, Ortaçağ felsefesinin özerkliğini yitirip, tümüyle dine, dini dogmaya tabi olan bir felsefe olmasından kaynaklanmaktadır. Süreklilik ise, Ortaçağ felsefesinin hem Doğuda ve hem de batıda kültürel ya da felsefi bir miras olarak doğrudan doğruya İlkçağ felsefesine dayanmasından meydana gelir. Nitekim, Ortaçağ felsefesi dine dayalı, din temelli bir felsefe olsa bile, kavram ve kategorilerini, terminoloji sini kendi başına yaratmış bir felsefe değildir. Ortaçağ felsefesi, ihtiyaç duyduğu kavram ve kategoriler için, doğrudan doğruya Yunan felsefesine yönelmiştir. Ortaçağ felsefesinin te­melinde bulunan felsefe geleneği, Platon ve Plotinos’un, ve bu arada Aristoteles’in felsefelerinden oluşur. Fakat iki felsefe arasındaki, onları birlikte modern felsefeden bütünüyle farklılaştıran, sürekliliğin temel unsuru, gerek İlkçağ ve gerekse Ortaçağ düşün­cesine damgasını vuran, modern çağın mekanik dünya görüşünün kendisinin ye­rini alacağı, teleolojik dünya görüşüdür.


6- Ortaçağ felsefesi, teleolojik bir anlayışla, doğayı Tanrı tarafından bir amaca göre yaratılmış ve düzenlenmiş statik bir sistem olarak görmüştür. Açıklamadan niteliksel bir açıklamayı anlayan ve nedensellikten büyük ölçüde ereksel nedenselliği anlayan Ortaçağ düşünürlerine göre, maddi dünya, tanrısal gerçekliğin çok soluk bir gölgesinden başka hiçbir şey değildir.


7- Ortaçağ felsefesi, hemen her felsefe gibi, birtakım kabulleri olan bir felsefe olmak durumundadır. Bu kabullerin en önemlisi ise, Ortaçağ düşüncesine Platon felsefesinden intikal eden, en yüksek veya en yüksekte olanın, en üstte bulunanın ontolojik olarak en gerçek, aksiyolojik olarak da en değerli varlık olduğu kabulüdür.


8-Ortaçağ felsefesi dini anlamlandırma ve temellendirme çabasında, ana düşüncelerinde, problemlerinde ve bu problemlere getirdiği çözümlerde, hemen her zaman Yunan felsefesine bağlı kalmıştır. Bu felsefede yapılan iş, daha çok Antik Yunan’ın düşünce dünyasını benimsemek ve Yunan felsefesinin temel kavramlarını işleyerek, inancı temellendirmek olmuştur. Ama, Ortaçağ felsefesi benimsediği ve kendisine göre biçimlendirdiği felsefeyi, genellikle olmuş bitmiş, yetkin bir sistem olarak görmüştür. Buna göre, antik Yunan felsefesinin dinamik bir yapı sergilediği yerde, Ortaçağ felsefesi mutlak hakikatleri bulmuş olduğuna inanan statik bir felsefedir.


9- Yine, Ortaçağ felsefesinin merkezinde Tanrı vardır. Başka bir deyişle, Ortaçağ felsefesi teosantrik, ya da Tanrı merkezli bir felsefedir. Nitekim, bu felsefenin temel konuları, Tanrı ve Tanrı’nın varoluşu problemi, iman ya da otorite ve akıl ilişkisi, Tanrı-evren ilişkisi, kötülük problemi ve tümeller problemiyle belirlenir. İlk bakışta, Tanrı konusunun dışında kaldığı düşünülen temeller konusu bile, tümellerin en azından XIV. yüz­yıla kadar Tanrı’nın zihninde bulundukları veya Tanrı yaratısı ebedi ve bağımsız gerçeklikler oldukları öne sürüldüğü için, Tanrı konusuyla yakından ilişkili olmak durumundadır.


10- Ortaçağ felsefesinde, felsefe inanca, inançta vahye tabi olmak durumundadır. Bundan dolayı, Ortaçağ kültüründe çok önemli bir rol oynayan din, felsefe ve rasyonel bir hayat görüşü üzerinde de çok temelli bir etki yapmıştır. Örneğin, Skolastik felsefede, vahyin temel ya da en azından aklın vazgeçilmez bir yardımcısı olduğuna inanılmıştır. Skolastik dönemin filozofları, akıl ile iman arasında bir ayırım yapmış ve zaman zaman da felsefenin göreli bağımsızlık ya da özerkliğini vurgulamış olmakla birlikte, Ortaçağın dünya görüşünde, bilimde ve felsefede, bir çözüme kavuşturulacak problemlerin çözümü de dahil olmak üzere hemen her şey teoloji tarafından belirlenmiştir.


11- Yine Ortaçağ felsefesi söz konusu olduğunda, belli bir gelenek, ve vahye dayanan bir din çerçevesinde oluşan otoriteye duyulan saygı esastır. Bu dönemde felsefenin mahiyeti, kapsamı ve sınırları dini çerçeve ve ruhani otorite tarafından belirlenir ve hiçbir şekilde değiştirilemez. Ortaçağ felsefesi, otoriteye duyulan inancı temele aldığı için de, doğal olarak eleştiriye ve şüpheciliğe kesinlikle kapalı olan bir felsefedir.


12- Ortaçağ felsefesi, bütünüyle realist bir çizgi boyunca gelişmiştir. Yani, Ortaçağ düşünürleri, Skolastiğin gerileme döneminde çok etkili olan Ockhamlı William bir kıyıya bırakılacak olursa, tümeller konusunda benimsedikleri realist tavırdan başka, zihinden bağımsız bir gerçekliğin var olduğundan hiçbir zaman kuşku duymamışlardır. Başka bir deyişle, Ortaçağ düşünürleri, ontolojik realizm bağlamında gerçekliğin zihinden bağımsız olduğunu öne sürmüşlerdir. Bununla birlikte, Ortaçağ düşüncesinde, zihinden bağımsız bu gerçeklik, gerçekten ve mutlak olarak var olanın ezeli ebet ve değişmez Tanrı olması anlamında, tinsel bir yapıdadır. Buna göre, realizmi tamamlayan yaklaşım, aynen Platon ve Plotinos’ta olduğu gibi, spiritüalizmdir.


13- Ortaçağ felsefesi varlığın bilgi konusundan, ya da ontolojinin epistemolojiden önce geldiği bir felsefedir. Buna göre, Ortaçağ felsefesi, özneden hareket eden, bilimin gelişimine koşut olarak önce bilgi konusunu ele alan, ve varlığı bilimin taleplerine göre sınıflayan ya da yorumlayan modern felse­fenin tersine, önce zihinden bağımsız bir gerçekliğin varoluşunu teslim edip, bu gerçekliğin bilgisine nasıl ulaşılabileceği konusunu daha sonra ele alır.


14- Yine, aynı ontolojik bağlamda, Ortaçağ felsefesi, özellikle varlığı bilinen maddi varlık alanı ve bilen özne, madde ve zihin olarak ikiyi ayıran modern felsefenin düalizminin tersine, baştan sona birci olan bir felsefedir. Bu, hem ezeli-ebedi, mutlak, değişmez ve yetkin bir varlık olarak Tanrı’nın, gelip geçici maddi varlık alanıyla kıyaslandığında, biricik gerçek varlık olması; hem modern dönemde ikiye bölünen insanın, her ne kadar madde-form, beden-ruh analizine tabi tutulabilse de, birlikli, bütünlüklü ve ahenkli bir töz olması; ve hem de geliştirilen öğretiler bağlamında, resmi görüşe uygun olmayan hiçbir öğretiye izin verilmemesi anlamında, böyledir.


15- Ortaçağın metafizik anlayışı, varolan her şeyin nedeni ya da kaynağı olan aşkın bir gerçekliğe ilişkin araştırma, varolanları varlık kaynağı olan Tanrı’yla ilişkisi içinde ele alma anlamında teoloji olarak metafizikten meydana gelir. Ortaçağda gelişen metafizik, ayrı, değişmez ve ezeli-ebedi bir varlığa ilişkin araştırmadır. İstisnasız tüm Ortaçağ filozofları, sistemlerinde Tanrı’dan yola çıkar ve önce Tanrı’nın varoluşunu kanıtlayarak, varlığı yaratan-yaratılmış olan ilişkisi çerçevesinde ele alır. Buna en iyi örnek, ünlü “beş yol”uyla, Aquinalı Aziz Thomas’tır. O, Tanrı’nın varoluşunu beş ayrı kanıtla ispat ettikten sonra, yaratıcı ve doğa­üstü bir Tanrı dışındaki varlıkları ya da yaratılanları Aristotelesçi bir kavramsal çerçeveyle açıklama çabası vermiştir. Aynı şey, İslam dünyası filozofları için de geçerlidir, şu farkla ki Farabi, İbn Sina ve İbni Rüşd’de, Aristotelesçi bir kavramsal çerçe­ve, Plotinos’tan gelen bir südür ya da türüm öğretisiyle tamamlanmıştır. Ortaçağ düşüncesinin teoloji olarak metafizik anlayışının temelinde ise, varlığın ancak ve ancak varlı­ğın kaynağı olan yaratıcı Tanrı aracılığıyla açıklanabileceğini ve Tanrı’nın varlığının akıl yoluyla kavranabileceğini dile getiren iki kabul bulunur.


16- Ortaçağ felsefesindeki söz konusu teoloji olarak metafizik anlayışı, doğal olarak hemen her Ortaçağ düşünüründe bir örneğine rastladığımız değere dayalı bir varlık hiyerarşisine yol açmıştır. Böyle bir varlık hiyerarşisi, varlıkları hiyerarşideki yerlerine göre sınıflar ve onlara varlık ve belli bir değer yükler.


17- Ortaçağ felsefesinin en belirleyici yönlerinden biri, de hiç kuşku yok ki, onun yöntemidir. Buna göre, Ortaçağ düşünürleri, Tanrı sözü olan kutsal kitaba dayanan imanı sistematik bir biçimde ifade etmek, savun­mak ve geliştirmek için, daha çok şerhe, kutsal metinleri yorumlama metoduna ve mantıksal/dilsel analize yönelmişlerdir. Ortaçağ düşünürleri bu bağlamda, öncelikle Yunanlıların bilimsel ve felsefi terminolojilerini kullanmışlar ve daha sonra da, Yunan mantığını bir bütün olarak almışlardır. Şu halde, Ortaçağ filozofları, imanı sistemleştirme ve temellendirme çabalarında aklı ve mantığın tümdengelimsel tekniklerini kullanmışlardır.


Ortaçağ Filozofları

Gnostikler
Augustinus
Anselmus
Roscelinus
Albertus Magnus
Aquinolu Thomas
Duns Scotus
Ockhamlı William
Tümeller Tartışması


Rönesans Felsefesi
Avrupa’da XV ve XVI. Yüzyılda yaşanan rönesans hareketinin düşüncesine, bu dönemin felsefe anlayışı.

Rönesans felsefesine damgasını vuran akım, hiç kuşku yok ki, hümanizm olmuştur. Bu dönem felsefesi, insan merkezli bir felsefedir.

Rönesansın, insanüstü olana ya da yalnızca doğal olana karşı, insani boyutu ön plana çıkartan felsefesi, doğal olarak, insan bilgisiyle ilgili problemleri göz ardı ettiği ve mutlak bir gerçekliğin mutlak bir bilgisine sahip olma varsayımının, insanın aktüel bilgisine hiçbir katkı sağlamadığı düşünülen mutlakçılığa; insanın bilişsel faaliyetlerdeki etkinliğini gözden kaçırdığına, ve bütün bir doğayı, doğanın daha aşağı parçaları aracılığıyla tanımladığına inanılan doğalcılığa, kısacası geçmişin metafiziğiyle doğa bilimlerini belirleyen insansızlaştırma ve kişiliksizleştirme sürecine karşı tavır almıştır.

Rönesans felsefesi, epistemoloji ve mantık alanında ise, bilmenin psikolojik yönlerini ve arzu, istek, duygu, amaç ve yönelimlerle kişiliğin düşünce süreçleri üzerindeki etkisini dikkate almayan rasyonalist bir bilgi anlayışına ve klasik mantığa karşı çıkmış ve pozitif, empirist bir bilgi anlayışı ve yeni bir mantık geliştirmiştir. Bu dönemde, a priori felsefelerin zorunlu düşünce doğruları, insanın bilgiye ulaşma sürecindeki somut başarılarıyla doğrulanan postülalara dönmüştür. Zorunlu doğru düşüncesi ortadan kalkarken, doğruluk insan düşüncesinin bilgilenme sürecindeki başarısına işaret eden arzu edilir bir değer olup çıkmıştır.

Rönesans felsefesinde teori ve pratik arasındaki mutlak antitez yok olup giderken, doğruluk ve yanlışlık mutlak olmayıp, bilginin sonu gelmeyen ilerlemesine bağlı ve göreli olan değerler olarak anlaşılmıştır.

Bilgi teorisi bakımından empirist bir bakış açısı sergileyen Rönesans felsefesinde, insan zihni, yalnızca dış dünyadan gelen izlenimlerin pasif bir alıcısı olarak görülmemiş, zihnin etkinliğini vurgulayan aktivizm, iradecilik, personalizm ve bireycilikle birleşmiştir.

Kısca; bireyselliğin, yaşanan dünyaya önem vermenin, demokrasinin, bilimin, din yerine aklı öne almanın yeniden canlandırılmasıdır

Ayrıca Ortaçağ'ın dindarlığına, metafiziğine, bireyselliği yok etmeyi amaçlayan hristiyan ahlakına ve felsefesine tepkidir.


Rönesans Filozofları

Machiavelli
Bodin
Kopernik
Francis Bacon

17. Yüzyıl Felsefesi
Rönesansın birikimlerini değerlendiren ve sistemler kuran bir yüzyıldır.

Rönesansta kuşku öne çıkarken 17.yy.da akıl öne çıkar.Kesin ve güvenilir bilgi türü olarak matematik seçilmiştir.ancak fizikten kopmak, metafiziğe yönelmek anlamına gelmez.


Özellikleri

Bu dönemde felsefeya rasyonalizm yani gerçeğe akılla ulaşılabileceği inancı hakimdir.

Doğa ölçülebilir sayılabilir cinsen birşey olarak kabul edilir. Doğa hakkındaki hakkındaki güvenilir bilgiye ölçme ve saynalarla ulaşılabilir.Yani fiziğin bilhgisine matematik metod uygulanır.

Tanrı ,doğa ile akla aynı ilkeleri vermiştir.Bu nedenle doğa ile akıl , nesneyle zihin arasında uygunluk vardır.

Güvenilir ve kesin bilgnin mükemmel örneği olarak matematik görünür.

Kesin bilgiye ulaşmada duyulara güvenilmez.


17. Yüzyıl Filozofları

René Descartes
Blaise Pascal
Thomas Hobbes
Geulincx
Malebranche
Baruch Spinoza
Gottfried Wilhelm Leibniz


Aydınlanma Felsefesi
Avrupa’da 17. yüzyılın ikinci yarısıyla, 19. yüzyılın ilk çeyreğini kapsayan ve önde gelen birtakım filozofların aklı insan yaşamındaki mutlak yönetici ve yol gösterici yapma ve insan zihniyle bireyin bilincini, bilginin ışığıyla aydınlatma yönündeki çabalarıyla seçkinleşen kültürel dönem, bilimsel keşif ve felsefi eleştiri çağı, felsefi ve toplumsal hareket.

Aydınlanma hareketi içinde yer alan düşünürler., düşünce ve ifade özgürlüğü, dini eleştiri, akıl ve bilimin değerine duyulan inanç, sosyal ilerlemeyle bireyciliğe önem verme başta olmak üzere, bir dizi ilerici fikrin gelişimine katkıda bulunmuşlardır. öyle ki söz konusu temel ve laik fikirlerin modern toplumların ortaya çıkışında büyük bir rolü olmuştur.

Genel olarak değerlendirildiğinde, Aydınlanmayı belirleyen birtakım tavır ya da eğilimden söz edilebilir. Bunlar sırasıyla hümanizm, deizm veya ateizm, akılcılık, ilerlemecilik, iyimserlik ve evrenselciliktir. Bunlardan hümanizm, Aydınlanmada, her şeyden önce dünyanın, sınırları doğa tarafından değil de, ulusal sınırlar tarafından çizilen, insan! bir dünya olduğu, anlamına gelir. Dünya Tanrı tarafından yaratılmıştır, fakat o artık insanların elindedir. Buna göre, dünya, insanın değerleri, tutkuları, umut ve korkularıyla belirlenen insani bir evrede bulunmaktadır. Bu evrede, insanın evrensel olan doğasına büyük bir inanç beslenmiştir. Temel duyguların, fikirlerin her yerde aynı olup, ulusal, kültürel ve ırk bakımından olan farklı­lıkların yapay olduğu savunulur. Aydınlanma boyunca, bir yandan farklılıklara hoşgörüyle bakılırken, bir yandan da insanın doğası ve gerçek anlamı gün ışığına çıkartılmaya çalışılır. ‘İnsani olan hiçbir şey bana yabancı değildir’ sözü, Aydınlanmanın en önde gelen sloganlarından biridir.

Aydınlanmada hümanizmi tamamlayan tavır ise ateizm veya deizmdir. Başka bir deyişle, Aydınlanmanın hemen tüm düşünürleri çoğunluk ateist ya da deist idiler. Hıristiyanlıktan nefret eden bu düşünürler, batıl inançlarla, bağnazlık ve dini insanlığın ilerlemesi önündeki en büyük engel olarak görmüşlerdir. İnanç ve dine karşı çıkarken akıl ve bilime sarılan Aydınlanma düşüncesi, Tanrı’nın evrene müdahalesine kesinlikle karşı çıkmış ve bilimin gerektirdiği kendi içinde kapalı ve düzenli bir sistem olarak evren görüşünü benimserken, Tanrı’yı en iyi durumda bir seyirci durumuna indirgemiştir.

Akılcılık ise, Aydınlanmada insanın rasyonelliğine, doğuştan getirdiği aklına inançla belirlenir. Buna göre, akıl insana matemati­ğin en soyut, en karmaşık doğrularını anlama ve öğrendiği bu doğruları evrene uygulama olanağı vermiştir. Aklı yine insana, iyi planlanmış gözlem ve deneylere dayanarak, doğayla ilgili sorular sorup yanıtlama imkanı sağlamıştır. Bununla birlikte, akla ve insanın rasyonelliğine duyulan inanç, doğa bilimleri ve matematik alanındaki başarılarla sınırlanmış değildir. Bu çerçeve içinde, bütün bir toplumun, insan doğasına ve hümanizmin değerlerine göre, aklın ışığında yeniden düzenlenmesi gerektiği inancı, Aydınlanmanın en önemli inançlarından bir başkasıdır. Bu dönemde din bile, aklın süzgecinden geçirilir ve dinin kendisinden çok, akıl yoluyla temellendirilemeyen batıl inançlara saldırılır.

Aydınlanmanın akılcılığını tamamlayan şey, sınırsız iyimserlik olmuştur. Bu iyimserliğin temelinde ise, evrenin tüm yönleri ve her ayrıntısıyla rasyonelolduğu inancı bulunmaktadır. Fiziki evren rasyonel olduğuna göre, onda bir düzen vardır ve bu düzeni belirleyen şey de, belli sayıdaki rasyonel ilkelerdir. İnsan varlığı akıllı bir varlık olduğundan, ya da insan zihninin kendisi de rasyonel olduğundan, o bu ilkeleri keşfetme ve evrendeki düzeni anlayabilme kapasitesine sahip bir varlıktır. Öte yandan, insan iradesini belirleyen öğe de akıl olduğu için, insan evrenin yapısına ve düzenine ilişkin bilgisine dayanarak eylemek durumundadır. Bundan dolayı, insan varlığı yalnızca kendisini değil, içinde yaşadığı toplumsal düzeni de geliştirip yetkinleştirebilir.

Bu bağlamda, Aydınlanmaya damgasını vuran bir diğer özellik, insan doğasının evrenselliğine duyulan inançtan başka bir şey değildir. Buna göre, herkes aynı akla sahip olduğundan, herkes aynı rasyonelliği sergilediğinden, uygun bir eğitim sürecinden geçmiş olan herkes aynı doğru sonuçlara ulaşmak durumundadır.

Aydınlanmanın sonuncu ve en belirleyici yönü, ilerlemeciliktir. Aydınlanma hareketi içinde yer alan düşünürlere göre, Avrupa, bütün bir Ortaçağ boyunca süren bir batıl itikatlar ve bağnazlık dönemini geride bırakmıştır. Bu bağnazlığın yıkılışında, din karşısında kesin bir zafer kazanan bilimin etkisi büyük olmuştur. Modern bilim, evrenin tüm farklı görünüşlere rağmen, temelde çok büyük, fakat oldukça basit ve düzenli bir mekanizma olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu düzenli evrenin bir parçası olan insanın olup, insanla içinde yaşadığı toplum bu bilgi ışığında sonsuzca geliştirebilir. İnsanın refahı açısından büyük bir ilerleme kaydedilmiş olduğuna göre sınırsız ve sürekli bir ilerlemeyi engelleyecek hiçbir şey yoktur.Özellikleri

Akla duyulan güven nedeniyle sadece dinsel değil, siyasi otporitelerede başkaldırılmıştır

Laik bir dünya düzeni benimsenmiştir.

düşünce özgürlüğü ve hoşgörü fikri ortaya çıkmıştır.

Sistemci felsefelerin yerini ; dil, kültür, toplum, sosyal düzen konusundaki düşünceler almıştır.

Filozofun yerini aydın, düşünür, yazar almıştır.Aydınlanma Dönemi Filozofları

John Locke
George Berkeley
David Hume
La Mettrie
Immanuel Kant
Johann Gottlieb Fichte
Schelling
Jean Jacques Rousseau
François Voltaire
Montesquieu
Adam Smith
Marquis de Condorcet
Georg Wilhelm Friedrich Hegel19. Yüzyıl Felsefesi
19. yüzyılın en tipik özelliği siyasi ideolojiler çağı olmasıdır.

18.yy.da aydınlanma sadece dine ve geleneğe değil, siyasi otoriteyede başkaldırarak devletin gücünü azaltıp bireyin gücünü arttırmayı amaçlamıştır. O yüzden de siyasette ve ekonomide liberalizmin yıldızı parlamıştır. Ancak arzu edilen eşitlik, güvenlik yine sağlanamamıştır. Buna tepki olarak 19.yy.da sosyalizm ortaya çıkmış ve eşitlik kavramına önem vermiştir.

19.yy liberalizm ile sosyalizmin çekiştiği bir ideolojiler çağı olmuştur.Özellikleri

Sosyal ve siyasal sorunlara yönelme
İdeolojilerin öne çıkması
Olgulara dayalı biim anlayışı
Din ve geleneğe karşı olma
Yeni kültür ve insan tipi arayışlarına yönelmedir.19. Yüzyıl Filozofları

Saint-Simon
Auguste Comte
Karl Marx
Soren Kierkegaard
Friedrich Nietzsche
Henri Bergson
Jeremy Bentham
William James
John Dewey
Charles Darwin
Herbert Spencer

20. Yüzyıl Felsefesi

On dokuzuncu yüzyılın sonlarından başlayıp günümüze dek uzanan felsefe.

Felsefe hiçbir zaman boşlukta gelişmeyip, kültürün bir parçası olarak, daima çağın siyasi ve toplumsal koşullarıyla ilişki içinde ortaya çıktığına göre, çağdaş felsefenin de, yirminci yüzyılın koşullarından etki­lenen, yirminci yüzyıla özgü bir bakış açısı vardır. Çağdaş felsefe içinde yer alan tüm filozoflar, aralarındaki farklılıklara karşın, işte bu bağlamda, bir parçası oldukları modern toplumun ilgi ve problemlerine yanıt vermek durumunda olmuşlardır. Şu halde, çağdaş felsefeyi karakterize eden birinci özellik, onun yirminci yüzyılda ortaya çıkan kimi temel durum ve oluşumlardan, örneğin modern toplumun bilim karşısındaki ikircikli tavrından, dile yönelik ilgiden, dünya savaşlarının yarattığı umutsuzluktan, toplumsal koşulların yarattığı güven bunalı­mı ve yabancılaşmadan, vb, yoğun bir biçimde etkilenmiş olmasıdır.

Çağdaş felsefeyi karakterize eden ikinci özellik, yirminci yüzyılda filozofların Batı felsefesine Kant’tan beri damgasını bulan kurmacılık veya konstrüktivizm ve görecilikten kaçınma çabası içine girmiş olmalarıdır. Buna göre, Batı felsefesinde Descartes’la başlayıp, Kant’la doruk noktasına ulaşan özne çıkışlı bir felsefe anlayışının ardından, yirminci yüzyıl felsefesi insandan ve insanın inançlarından bağımsız olarak varolan bir nesnel dünyanın varoluşunu kabul eden bir felsefedir. Nesnelliği yeni­den yakalamaya çalışan çağdaş felsefe, aynı zamanda nesnel olarak varolan bir evrenin bilgisinin mümkün Olduğunu savunan bir felsefe olarak ortaya çıkar.

Kabaca ve genel olarak değerlendirildiğinde, çağdaş felsefede tarihsel bir sıra için­de ortaya çıkan 3 ayrı gelenekten söz edilebilir:

analitik gelenek
fenomenolojik gelenek
eleştirel ya da yıkıcı gelenek
Çağdaş felsefenin önemli ve büyük geleneği ise, Hobbes ve Hume’a mal edilebilecek olan kimi felsefi kabulleri benimseyen düşünürlerin oluşturduğu analitik felsefe geleneğidir. Dünyanın çok büyük sayıda basit öğeden meydana geldiğini, kompleks nesnelerin bu öğelere ayrıştırılabileceğini ve bu basit varlıklarla karşılaşıldığı zaman, onların kolaylıkla tanınıp anlaşılabileceğini öne süren bu gelenek mensupları, felsefenin görevinin sentez değil de, dilsel ya da bilimsel veya mantıksal analiz olduğunu öne sürer. En önemli temsilcileri arasında George Edward Moore, Bertrand Russell, Gottlob Frege, Ludwig Wittgenstein, ve Viyana Çevresi düşünürlerini verebileceğimiz bu gelenek realist bir tavır alıp sağduyuya yaklaşırken, bir yandan da bilimden tarafa saf tutup metafiziğe şiddetle karşı çıkar.

Çağdaş felsefenin ikinci geleneği ise, Alman filozofu Edmund Husserl tarafından kurulmuş olan fenomenolojik gelenektir. Bilginin olanağına büyük bir güçle inanırken, Kant’ın eseri olan konstrüktivizme şiddetle karşı çıkan fenomenolojik gelenek, kendinde şeylerin bilince göründüklerini öne sürmüştür. Bu çerçeve içinde bilince dönen ve bilincin yönelimselliğini bilinç üzerinde yoğunlaşmanın nedeni ve haklı kılınışı olarak değerlendiren fenomenolojik gelenek, aynı zamanda realist bir tavırla, şeylerin karşılı­lı bağımlılığı ve ilişkisi üzerinde durmuştur. Analitik geleneğin Hume’a yakın olduğu yerde, daha çok Hegel’e yaklaşan fenomenolojik geleneğin en önemli temsilcileri ara­sında Martin Heidegger ile Jean Paul Sartre bulunmaktadır.

Çağdaş felsefenin üçüncü geleneği Fransız düşünürleri Michel Foucault ve Jacques Derrida tarafından temsil edilen eleştirel ya da yıkıcı gelenektir. Örneğin, özcülüğe, ikiciliğe, Descartesçı felsefeye, akıl ya da lojisizme, Aydınlanma felsefesiyle pozitivizme ve dolayısıyla bütün bir moderniteye ilişkin olarak çok ciddi ve keskin bir eleştiri yönelten Derrida’nın son çözümlemede özcülüğe, ikiciliğe ve akılmerkezciliğe yönelik olan eleştirisi gerçekte metafiziğe, Batı’nın bütün bir metafiziksel düşüncesine yönelik bir kritik olmak duru­mundadır. Başka bir deyişle, Batı düşüncesinin yüzyıllardan beri temelinde yer alan kavram ve karşıtlıkları yeni baştan eleştirel bir bakışla değerlendiren bu gelenek, Batı felsefesinin temellerini sarsmıştır.

20. Yüzyıl Filozofları

Edmund Husserl
Karl Popper
Ludwig Wittgenstein
Bertrand Russell
Martin Heidegger
Jean-Paul Sartre
Michel Foucault
Jacques Derrida

20. Yüzyılın Temel Akımları

Varoluşçuluk
Postmodernizm

Retrieved from "http://tr.wikipedia.org/wiki/Felsefe_Tarihi"

Derleyen:pitch-dark
 
Öyle garip bir şeydir ki şu felsefe denen. Bazısının hoşuna gitmeyen şeyleri eleştirdiği bazısınında hoşuna giden şeyleri kanıtladığı ve aynı zamanda kanıtlanamamanın bile kanıtlanıp kendi durumuyla çelişkiye düşmüş olmanın umursanmadığı kelimeler bütünüdür. Platon u Aristoteles çürütmüştür hem de platon un mantığıyla. Sonra sofistler kanıtlanamaz kanıtlansa da anlaşılmaz anlaşılsa da anlatılmaz diyee bir cümle ortaya atıp,sırf cümlenin düşünsel estetiğinden ötürü bu konuda tartışılmasına sebeb olup yüzyıllarca kafaları meşgul etmişlerdir. Sokrat ı da unutmamak lazım tabi kendini öldürterek(Hatta Atinayı öğrencisinin öğrencisi Aristo gibi terk edebileceği yerde gönüllü ölüme giderek) bir kavramı kanıtlama(akılcılık) uğraşına girmiş yegane memeli hayvanlardan birisidir kendileri. Aynı durum Aristonun başına musallat olduğunda o icat ettiği tek yönlü mantığı kullanarak 'Atina da bir filozof un daha öldürülmesine gönlüm razı olmadı' diyecektir haklı olarak hocalarından öğrendikleriyle kendini geliştirmiş olduğundan. Sonra hıristiyanlık,Roma İmparatorluğunun geleceği açısından(Doğu Roma) faydalı bir inanç olduğu kabul edildiği için,bu inancı en iyi kim ispatlayabilir diye düşünülüp Aristo imdada çağrılmıştır. Skolastik denilen bu dönem işine geldiğinde antikçağ sofistleri gibi bedenden vazgeçen bir yaşamı işine geldiğinde de artık dümdüz hale getirilmiş Aristo mantığını kullanarak,kimsenin inanca karşı çıkamamasını rahatlıkla sağlamıştır. Tapınaklarda ağıt yakıp bağışlarla güç kudret sahibi olan Rahiplerden de böyle bir felsefe beklenebilir tabi ki ancak. O sırada Müslümanlık sayesinde düşünmeye karar vererek Romanın paralı korsanı olmaktan vazgeçen Arap kabileleri de Devlet kurmanın mantığını kavramış ancak bu iş karmaşık olduğundan kütüphanelere giden bilginler üretmiştir. Anlaşılmıştır ki Yunanlılar haklıdır. Bu sayede Sonunda Roma imparatorluğunun yıkılabilir bir imparatorluk olduğu anlaşılarak karşı bir güç meydana getirilebilmiştir. Neyseki Asyadan gelen savaş uzmanları sonunda bunu başarmış fakat ortaya hiç umulmadık bir durum çıkmıştır. Çünkü O zamanlar habire kurtarıcı beklemeye alıştırılmış Hıristiyanlık sürüsü kurtarıcı bir türlü gelmeyince yeniden Antik Yunanlılara başvurarak (Onu da müslüman dostlarından öğrenmişlerdir Romadan kaçan Bilginler sayesinde) 'Biz ne saçmalamışız bu kendini filozof sanan Rahipler yüzünden bu kitaplarda yazmıyo öyle bir şey?' Diyerek kendine gelmiş, Katedral yapma teknolojisinden başka teknolojilerin de varolabileceğini düşünmeye başlamıştır. Tabi bu arada felsefe geri gelmiş,her şey üzerinde yeniden tartışılmaya başlanmıştır farklı kelimelerle. Mesela David Hume melek yoktur onu biz kuş ile insanı birleştirip zihnimizde yapmışız derken, Descartes düşünebildiğine hayret edip yaşadığını ve dolayısıyla da varolduğunu fark ederek analitik geometriyi icat etmiş Rasyonalist olduğu halde Dualist bir şüpheci(Ruh-Beden ayrılığı) Platon u mantıklı bulmuştur.(Ne çelişki ama) Tüm bu tartışmalar sırasında Bir tek o güne dek Demokritos ve takipçisi şair filozof(Çok tehlikeli bir birleşim) Epikuros mantıksız konuşan bir deli olarak adlandırılsalar da, ilerde en çok onlar mantıklı bulunacaktır, her şey sırayla.(Atom teorisi) Kant en sevilmeyen filozof olma başarısına ulaşarak(Anlaşılmaz zeka disiplinleri geliştirip Aristoya özenmiştir çünkü) Biz bize yansıyanı görürüz kendinde şey ne bilemeyiz demiş ve önceki tüm tartışmaları susturmuştur.(İdea mı madde mi,ruh mu beden mi,sezgi mi deneylenen mi gibi) Fakat Hegel e bu yetmemiş demek ki evren,Karşıtların birliğidir diyerek hem karşıtlığı hem de Mutlak Tin adını verdiği Tanrı hayaletini kullanmak vasıtasıyla sömürgeci Prusya devletine ideolojik bi temel yaratmıştır Mutlak Devlet kavramıyla.(Platon u da unutmamış tabi) İnsan yaşamıyla alakasız bu tür tartışmaların çok abartıldığını fark ederek sinirlenen Karl Marx ise Hegel e kızarak,Baş aşağı duruyorsun demek suretiyle onu gerçeğe yani tüm bu düşüncelerin insanların eylemine dair olduğunu anlatmış fakat Hegel bunu duymamıştır. Bu arada Nietzsche tüm bunların ne kadar çelişik olduğunu görmüş kendisi de felsefe ile ilgili olduğundan acılar içinde kıvranmıştır. Bugün bile Hegelciler ile Marx çılar arasında kavga sürse de Hıristiyan sürüsü daha çok şeyi fark etmiş olmanın getirdiği üretimle kendi borusunu öttürmenin yolunu bulmuştur onca açlık ve sefaletten sonra. Fakat sorular ve cevapları seçilen kelimeler dışında hiç değişmemiş, felsefe başka şeylerin aracı olmayı sürdürmüştür. Her ne kadar çok yüceltilen görelilik herakleitos un her şey akar genel doğru yoktur düşüncesine gitse de sonrasında felsefi düşünceyle gelişen matematik ve geometri Descartes yüzünden kesin doğruluk ilkesi olarak kabul edilmekte ve materyalistlerin de tanrıya ihtiyacı olduğu anlaşılmaktadır.(Her ne kadar reddediyor görünseler de Tanrı zar atmaz diyen bir Einstein ımız vardır) Bakalım sıra da hangi eski filozof un garip düşüncesinden yeni bir gelecek inşa etmenin matematiksel ve sosyolojik temeli atılacak. Belki de Kuantum ve Khaos teorileri Büyük birleşik kuvvet ilkesinin de bulunmasıyla (Şu an her yerde aranan cosmic gizem) bi bakmışınız eski mutlakiyetçilerin savaşan evren özgürlüğün yansımasıdır tarzında bir rahip bilgeler(Bilimadamı devletbaşkanları) dönemine götürür bizi. :D
Aton
 
En son on yıl önce felsefe yapmışsınız
Siz devam edin kalan yerden ?
Ben "felsefe yapmayı" değil, düşünmek üzerine düşünmeyi tercih edenlerdenim.
Felsefe kitaplarının özetini buraya yazmakla olmuyor bu işler açıkçası. "Felsefeci" ile "filozof" arasında dağlar kadar fark var çünkü.
"Yemek üstüne kahve iyi gider" tadında yazılmış "biraz da felsefe" başlığının tuhaflığına hiç girmeyeyim.
Felsefe bir başlığa sıkışacak bir şey değil, sistemli düşünmeye çalışan herkese yön veren şey. O kişi bunun farkında olsa da olmasa da. Hatta farkında olmayınca daha iyi oluyor sanki... Yoksa başlıyor şu üstteki Aton denilen zat gibi ahkam kesmeye.
Merak edip adamın profiline baktım; 10 sene önce üye olmuş, üye olduktan 1 hafta sonra da basıp gitmiş. Kırılgan ego böyle bir şey olsa gerek.
 
Benim felsefe de anlayamadığım şeylerden bir tanesi işler neden bu kadar zorlaştırılmak zorunda yani direk söylemek varken kendini ezip büzüyorsun.
 
Benim felsefe de anlayamadığım şeylerden bir tanesi işler neden bu kadar zorlaştırılmak zorunda yani direk söylemek varken kendini ezip büzüyorsun.
Eğip bükmek değil mesele aslında da...
Modern dünyada bilimci-mantıkçı bir bakış açısı hakim. Klasik felsefenin temel konuları bilimin ve analitik düşüncenin gölgesinde ezildi. Vaktiyle tümüyle felsefenin alanında kalan şeyler bugün artık bilimin bakış açısı ile değerlendiriliyor. Bu yüzden de bize klasik felsefenin sorunları anlamlı gelmiyor.
Felsefeyi okulda ders diye okutulan şeyler üzerinden anlamayın sakın. Onlar felsefenin ezbere tarih dersine indirgenmiş hali. Gerçekten felsefe ile uğraşmak demek, herşeyden önce kendimize dair farkındalığımızı arttırmak, yani "kendimizi bilmek"tir. Doğru düzgün felsefe, size ne düşüneceğiniz anlatmaz, yol gösterir, kapı açar ... Kafa karıştırmak ve ezber bozmak da yine bu işlevlere hizmet eder.
Ayrıca felsefe deyince tek bir şeyden bahsetmiyoruz. Bu, "müzik" dendi mi herkesin aynı şeyi algılamasını beklemeye benziyor. Size hitap eden düşünürler illa ki çıkacaktır, felsefeden umudu kesmeyin bu anlamda:)
 
Benim felsefe de anlayamadığım şeylerden bir tanesi işler neden bu kadar zorlaştırılmak zorunda yani direk söylemek varken kendini ezip büzüyorsun.

Bu konuda kesinlikle katılıyorum arkadaşa :)

Afşar Timuçin'i belki bilirsiniz, değerli düşünürlerimizdendir. Kocaeli Üniversitesi'nin Felsefe bölüm başkanıydı seneler önce. Koyu bir şekilde sade dil kullanımı taraftarıydı, halk anlayamıyorsa konuştuklarımız boştur demeye getirirdi. Sırf bir dersini dinlemiş olabileyim diye seneler önce Kocaeli'ye gitmiştim (İhsan Oktay Anar için de İzmir'e gidecektim de o hayalim gerçekleşmedi maalesef :) ). 2009 gibi olması lazım yanlış hatırlamıyorsam, Mimar Sinan Üniversitesi'nde bir sempozyuma katılmıştı, başlık da "Felsefe Açısından Sanat ve Şiir"di. Konuşmacılar arasında Ahmet İnam'ı da görünce dersleri asıp fırlamıştım hemen. Sempozyumun ilk oturumu ağır geçmişti. Afşar Timuçin konuşmadı, Ahmet İnam ve 2 konuşmacı daha konuştu. Ama dil aşırı ağdalı, ağır, karmaşık. Soru sormak için kalkanların cümleleri daha da girift, ciddi çözümleme gerektiren uzun ve bol bağlaçlı cümleler. Adorno diyor, Frankfurt Okulu diyor (ki çok istemiştim orada Felsefe okumayı) ama dediklerinden sadece bu ikisini anlayabiliyorum. Foucault'yu okuyup rahatça anlayabilen adamım, ama kalkıp soru soranları anlayamıyorum...

İlk oturum bitiyor, ikinci oturumun başında Afşar Timuçin mikrofunu alıyor eline ve basıyor ayarı, 15 dakika boyunca felsefenin neden daha basit şekilde tartışılması gerektiğini, karmaşık ve anlamayı (dolayısıyla da aktarmayı) zorlaştıran cümlelerden neden kaçınılması gerektiğini çatır çatır anlatıp, karmaşık cümleler kuran ve ağdalı konuşanlara sade cümleleriyle tekme tokat girişiyor, sonra asıl konuya geçiyor. İnanın sevgili abilerim ve kardeşlerim, bu konuşmadan sonra tüm ortamın dili o kadar sadeleşiyor ve rahatlıyor ki, günün geri kalanında kampüs önündeki simitçi kardeşimizi getirip salona koysanız mevzuyu anlardı ve tartışmaya katkı yapabilirdi dersem yalan atmış olmam.

Başka bir örnek de Foucault. Amerika'da yaptığı bir konuşma sonrası bir soru geliyor; "Derslerinizde ve konuşmalarınızda son derece basit ve anlaşılabilir bir dil kullanırken kitaplarınızda bunun tam tersini görüyoruz. Bunun sebebi nedir?". Foucault dayının cevabı mükemmel; "Çünkü felsefe çevrelerinde dikkate alınmak istiyorsanız, yazdıklarınızın en az %75'i koyu saçmalık olmak zorunda."

Elbette kendine ait bir jargonu olacak bu alanın, sonuçta kafa patlatmak gerektiren bir alan ve uzun okumaların sonucu olarak uğraşanların da kelime dağarcığı haliyle normalden daha geniş oluyor. Fakat yine de Varoluşçuluk var Egzistensiyalizm demenin hiçbir manası yok kanımca :)
 
[QUOTE="barrios,
Modern dünyada bilimci-mantıkçı bir bakış açısı hakim. Klasik felsefenin temel konuları bilimin ve analitik düşüncenin gölgesinde ezildi. Vaktiyle tümüyle felsefenin alanında kalan şeyler bugün artık bilimin bakış açısı ile değerlendiriliyor.
[/QUOTE]

Çok yerinde yaklaşım, meseleye bakışınızda aynı kanaatteyim. Bugünden geriye gidersek, tüketim, teknoloji, mühendislik, bilim-ler, felsefe, daha geriye koca bir boşluk... Açıkçası felsefenin kökeni, matematiğin kökeni odak noktam. Yoksa felsefe eğitimi daraltılmış/indirgenmiş bir felsefe tarihiyle başlar ve bu panteonda yer alma kavgasına döner eninde sonunda. Gittikçe fazlalaşıp dağılan toplanmak için ideolojilere veya açıkça ideoloji/din görünümü gizli teorilere bel bağlar hale gelir vaziyet. Mesele felsefe neyden doğdu, sokrat aslında kimdi, pitagor kimdi, avidya nedir ?
 
Üst
AdBlock Tespit Edildi

Lütfen devam etmeden önce adblock/reklam engelleyici uygulamanızı devre dışı bırakın.

Sitemizin yazılım/donanım/servis sağlayıcı giderleri reklam gösterimleri ile karşılanmaktadır.

AdBlock'u devre dışı bıraktım    Hayır teşekkürler